Hình ảnh hoạt động năm 2016

---------- LỄ TỔNG KẾT NĂM 2015 & TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016 ----------

------------------------------------------------ KỲ NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5 (PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN) ------------------------------------------------

----------------------------------------- LỄ TỔNG KẾT DỰ ÁN PHỐ CHỢ ĐA NĂNG CẦU TRÀM -----------------------------------------